EnglishDeutschSlovenčina
English
Deutsch
Slovenčina

GDPR

SPRACOVÁVANÉ ÚDAJE A ICH ÚČEL

Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, pohlavie, e-mailová adresa, dodacia / fakturačná adresa (ulica a číslo orientačné, mesto, PSČ), telefón, IČO, DIČ, názov firmy, heslo, IP adresa a dalšie osobné údaje cieľom registrácie do databázy zákazníkov správcu.

Vyplnením registrácie zákazník súhlasí so zaradením a spracovaním všetkých vyplnených osobných údajov uvedených v prihláške, ako aj ďalších údajov poskytnutých pri vzájomnom obchodnom styku či v súvislosti s účasťou vo vernostnom programe. Aktuálne znenie vernostného programu je dostupné na stránkach Bibliakrasy.sk.

Osobné údaje zákazníka ako je meno a priezvisko, adresa (dodacie aj fakturačnú), kontakt e-mailový aj telefonický sú potrebné pre realizáciu obchodnej transakcie, dodanie tovaru ak marketingovým akciám zameraným na zlepšenie ponuky pre konkrétnych užívateľov podľa zadaných údajov a k adekvátnym odmenám vo vernostnom klube na základe vyplnených informácií. Telefónne číslo môže byť použité aj v rámci krízovej komunikácie ako je informovanie o stiahnutí zlej šarže výrobku z obehu a pod.

Súhlas so spracovaním možno vždy upraviť zaslaním žiadosti na e-mail: info@bibliakrasy.sk.

KVALITA ÚDAJOV

Zákazník je povinný svoje osobné údaje (či už oznámené pri registrácii, v rámci svojho používateľského účtu, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu či inak) uvádzať správne a pravdivo, a je povinný bez zbytočného odkladu informovať správcu o zmene svojich osobných údajov. Zmeny v osobných údajoch možno oznámiť správcovi buď prostredníctvom svojho používateľského účtu, alebo oznámením zmien osobných údajov na adresu správcu info@bibliakrasy.sk.

Zákazník má voči správcovi najmä právo na:

  1. prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú vr. poskytnutie kópie spracovávaných osobných údajov. Správca má právo za poskytnutie druhé a ďalšie kópie spracúvaných          osobných údajov požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu administratívne náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
  2. opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú,
  3. vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú (právo byť zabudnutý),
  4. obmedzenia spracovania údajov, ktoré sa ho týkajú,
  5. vznesenie námietky proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú,
  6. prenosnosť údajov, ktoré sa ho týkajú, k inému správcovi,
  7. odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov bez toho, aby takýmto odvolaním bola dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
  8. predložiť sťažnosť dozorného úradu (Úradu pre ochranu osobných údajov),
  9. oznámenia porušení zabezpečenia osobných údajov, ak sú pre toto oznámenie splnené zákonné podmienky, najmä ak hrozí vysoké riziko pre práva a slobody dotknutej osoby.

Pri uplatňovaní svojich práv je zákazník povinný kontaktovať správcu buď prostredníctvom svojho používateľského účtu, alebo oznámením na adresu správcu info@bibliakrasy.sk.

TRANSPARENTNOSŤ A PRÁVO NA INFORMÁCIE

Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie druhé a ďalšie kópie spracúvaných osobných údajov podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
Spoločnosť BIbliakrasy.sk ako spracovateľ je tiež povinný informovať zákazníkov a členov vernostného programu o úniku osobných informácií, ak im hrozí vážne riziko.


ZODPOVEDNOSŤ

V súlade so zákonom č.101 / 2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, je za spracovanie osobných údajov zodpovedná spoločnosť BIbliakrasy.sk ako správca.

DOBA, PO KTORÚ BUDÚ ÚDAJE UCHOVANÉ

Osobné údaje budú uchované po dobu piatich rokov od vedomého súhlasu s ich spracovaním.

SÚBORY COOKIES

Pre získavanie dát o používaní webovej stránky, prípadne pre získavanie informácií o demografických údajoch používateľov, používame súbory cookies. Cookie je drobná textová informácia, ktorá môže byť uložená vo vašom prehliadači. Cookie využíva okrem iného aj nástroj Google Analytics. Cookie využívame tiež pre textovú a grafickú inzerciu v sieti dodávateľov tretích strán. Užívatelia sa môžu odhlásiť od príjmu súboru cookie dodávateľov tretích strán na odhlasovacej stránke organizácie Network Advertising Initiative (NAI) tu: http://optout.networkadvertising.org/ .

ONLINE MARKETING

Pre online inzerciu využívame okrem iného tiež reklamné oznámenie zacielená na základe predchádzajúcich návštev používateľov, podľa minulého správania či niektorých demografických údajov (ďalej len “remarketing”). Poskytovateľom remarketingu sú tieto spoločnosti: Google Ireland, Ltd .; Seznam.cz, textové a grafické reklamy sa zobrazujú v sieti partnerských webov spoločnosti Google Ireland, Ltd. a v obsahovej sieti spoločnosti Seznam.cz, as pre službu remarketing je využitá cookie tretej strany. Užívatelia sa môžu odhlásiť od používania súborov cookie spoločnosťou Google na stránke Nastavenia reklám spoločnosti Google: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=cs . Odhlásiť sa z reklám spoločnosti Seznam.cz môžete na tejto stránke: http://www.imedia.cz/

PRIHLÁSENIE K NEWSLETTERU

Pri spracovaní osobných údajov zákazníka sa ako správcu zaväzujeme riadiť zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov účinného od 25. 5. 2018, v znení neskorších predpisov. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť BIbliakrasy.sk
IČO: 53937601
DIC : 1085672357
Za účelom zasielania pravidelného informačného newslettera s novinkami a obchodnými oznámeniami budú osobné údaje spracované v rozsahu: e-mailová adresa, a to na obdobie piatich rokov od vedomého súhlasu s ich spracovaním.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – GDPR

Pri spracovaní osobných údajov zákazníka sa ako správcu zaväzujeme riadiť zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov účinného od 25. 5. 2018. Zákazník má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu alebo výmaz, právo na obmedzenie spracovanie a namietať proti spracovaniu, ďalej má právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR), ako aj právo podať sťažnosť u úradu na ochranu osobných údajov, ak máte za to, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR.
Zmeny v osobných údajoch možno oznámiť správcovi buď prostredníctvom svojho používateľského účtu, alebo oznámením zmien osobných údajov na adresu správcu info@bibliakrasy.sk.

ŽIADOSŤ O VÝMAZ Z DATABÁZY

Môžete žiadať, aby sme údaje o vás vymazali (vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. Faktúry či dobropisy). Ak vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá (napr. keď za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku). Žiadosť o výmaz z databázy smerujte na email info@bibliakrasy.sk